Bankové spojenie

BEŽNÝ ÚČET ZBORU: IBAN SK55 1100 0000 0026 2770 6428  (Nie na platby za tábory)

IČO: 37802348

DIČ: 2021496367

Potvrdenie právnej subjektivity