Vznik a história baptistického zboru v ružomberku

Začiatkom 50-tych rokov 20. storočia sa začalo v rodinných domácnostiach stretávať cca 4-5 rodín k výkladu Božieho Slova, modlitbám, duchovnému povzbudeniu a spoločenstvu. Následne bola v Ružomberku vytvorená stanica zboru BJB Vavrišovo.

Počas obdobia rokov 1970 – 1980 sa každý utorok stretávalo asi 10 rodín v domácnosti rodiny Žugecovej. V nedeľu dochádzali rodiny z Ružomberka na spoločné zhromaždenia do zboru BJB v Liptovskom Mikuláši. Po postavení rodinného domu rodiny Žugecovej a Makónyiovej prebiehali v rokoch 1980-1988 stretávania cca 15 rodín v upravených suterénnych priestoroch ich domu.

V roku 1986, bol za účelom vytvorenia samostatného zborového centra a stretávania sa, zakúpený rodinný dom na ulici Februárového víťazstva 18 (dnes Antona Bernoláka). V tom období nemohla dom vlastniť cirkev, preto bol zakúpený na meno Kláry Glembovej – Kondačovej, ktorá najskôr sama, a neskôr aj s manželom, bola správcom – domovníkom objektu.

Po stavebných úpravách bytu aj spoločných priestorov v rokoch 1987-1988, bol začiatkom roku 1988 získaný súhlas od cirkevného tajomníka v Liptovskom Mikuláši k bohoslužobnému stretávaniu sa v rekonštruovanom objekte na ulici Februárového víťazstva 18.

Následne začiatkom roku 1989 došlo aj k povoleniu cirkevným tajomníkom na zmenu vlastníctva domu z fyzickej osoby na cirkevný zbor BJB. Koncom 80-tych rokov sa v Ružomberku začalo samostatné stretávanie aj v nedeľu. Najskôr to bolo 1x, neskôr 2x za mesiac a od roku 1991 sa okrem utorka začali aj pravidelné nedeľné bohoslužobné zhromaždenia.

V roku 1989-1990 sa uskutočnili stavebné úpravy ateliéru pre ďalšie zborové aktivity (dnešný klub). V roku 1991-1992 sa pripravoval projekt pre územné a stavebné povolenie: „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zborového domu“. V apríli 1992 sa začalo so stavebnými prácami na zborovom dome. Stretávanie zboru bolo na určitý čas presťahované do „ateliéru“.

Koncom roku 1992, po odchode Pavla Hanesa, kazateľa zboru BJB vo Vavrišove do novej práce na vytvorení školy – KETM PF UMB v Banskej Bystrici, sa zodpovedným za zbor v Ružomberku stal brat Samuel Makónyi. V tomto období vypomáhal v duchovnej službe v našej stanici brat Ferianc, ktorý začal aj s prácou vo väznici. V septembri 1993 došlo ku kolaudácii 1. etapy – zborových priestorov. 26. 9. 1993 bolo prvé zhromaždenie v novej modlitebni. V tomto období mal zbor viac než 20 rodín, či jednotlivcov, s počtom 64 členov. V roku 1994-1995 bol kazateľom liptovských zborov brat Pavol Rataj. Prvý krst v Ružomberku sa uskutočnil 25. 6. 1995 v miestnej plavárni, kde svoju vieru v Pána Ježiša Krista vyjadrilo ponorením do vody 7 členov zboru. 22. 10. 1995 pri príležitosti slávnosti vďakyvzdania v Ružomberku sa uskutočnila aj rozlúčka s bratom kazateľom Ratajom. V tomto období sa na 1. podlaží dokončoval aj byt pre duchovného pracovníka. V roku 1996 nastúpil do tejto služby ako misijný pracovník zboru brat Miroslav Ferenčík, ktorý sa spolu s rodinou prisťahoval z Kanady. Prvá svadba v našom zbore sa uskutočnila 31. 8. 1996.

1. novembra 1996 na Liptove vznikli 3 samostatné zbory (Vavrišovo, Liptovský Mikuláš a Ružomberok). Koncom roka 1997 odišiel brat Miroslav Ferenčík spolu s rodinou späť do Kanady. Následne sa zodpovedným za zbor v Ružomberku stal brat Július Šramo. V období rokov 1998-1999 v našom zbore s duchovnou službou vypomáhali kazatelia na dôchodku: Julko Kremský a Julko Stupka, ktorý sa presťahoval z Klenovca do Vavrišova.

V lete 1999 sa po absolvovaní školy KETM v Banskej Bystrici a po našom oslovení zboru ujal duchovnej služby v našom zbore brat kazateľ Tomáš Kohút. V júni 2000 bol Tomáš Kohút ordinovaný za plnoprávneho kazateľa. Od leta 2000 začala partnerská spolupráca v misijnej oblasti nášho zboru s FBC Richmond, ktorá trvá až doteraz. V lete 2005 sa brat kazateľ Tomáš Kohút presťahoval s rodinou do zboru BJB v Lučenci. Zodpovednosť za správu zboru v Ružomberku prevzal opäť na 1 rok brat Július Šramo.

V lete 2006 sa duchovnej služby v našom zbore ujal brat kazateľ Igor Čonka, ktorý prišiel spolu s manželkou do nášho zboru z kazateľskej služby v zbore Komárno. Inštalácia brata kazateľa Igora Čonku sa v našom zbore uskutočnila 22. 10. 2006. V tomto čase sa uskutočnili stavebné úpravy klubu pre viacúčelové stretnutia nášho zboru. V tomto období prišiel do nášho zboru aj misijný pracovník Graham Leeder z Anglicka, ktorý sa venoval najmä mládeži. Igor Čonka ukončil svoje pôsobenie v našom zbore v máji 2011.

V júni 2011 si zbor za svojho kazateľa zvolil ďalšieho mladého kazateľa Miloša Masarika, ktorý práve končil 1 ročnú prax v Liptovskom Mikuláši pri miestnom kazateľovi Dušanovi Uhrinovi. Keď brat Miloš Masarik v júli 2011 nastúpil do kazateľskej služby v Ružomberku, zbor mal približne 50 členov. V roku 2013 boli prerobené podkrovné priestory na 2 bytové jednotky – domovnícky byt pre rodinu Samuela Masarika po rodine Rajských a byt pre Boškovcov. Brat Vladko Boško prijal pozvanie pracovať v našom zbore 3 roky ako misijný pracovník kresťanského poradenského centra, v novovznikajúcom komunitnom centre BJB v Ružomberku. V tomto období brat Graham Leeder uzavrel manželstvo so sestrou Dáškou Hanesovou, ktorá následne pracovala taktiež v komunitnom centre, kým sa nepresťahovali do Banskej Bystrice. Brat kazateľ Miloš Masarik bol v našom zbore najdlhšie slúžiaci kazateľ, keď po 10-tich rokoch v lete 2021 odišiel s rodinou na nové miesto služby do cirkevného zboru BJB v Banskej Bystrici.

Po vyše roku bez kazateľa, prijal pozvanie do kazateľskej služby v našom zbore v Ružomberku brat Dalibor Smolník, ktorý sa v auguste 2022 spolu s manželkou Laurou a ich deťmi: Emmou, Benjaminom, Jonathanom a Miou presťahoval do obnoveného kazateľského bytu a oficiálne začal kazateľskú službu od 1. 10. 2022. Počas náročného covidového obdobia a následnej utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine, sa nám podarilo stavebne zrealizovať prepojenie klubu so zborovým domom. V novoprerobených priestoroch máme teraz oveľa väčšie možnosti pre rôzne rozvíjajúce sa aktivity zboru a obnoveného komunitného centra.

Tieto zmeny a nové možnosti Pán Boh využíva k tomu, že za posledné obdobie života nášho zboru v Ružomberku mierne rastie počet ľudí navštevujúci zbor, ako aj nových členov zboru, ktorých je toho času (04/2024) celkom 68 členov.