Vznik a história zboru

Vznik a história zboru

Začiatkom 50-tych rokov 20. storočia sa začalo po rodinách stretávať cca 4-5 rodín.

Následne bola v Ružomberku vytvorená stanica zboru BJB Vavrišovo, keď v rokoch 1970 –  1980 sa stretávalo každý utorok asi 10 rodín v rodine Žugecovej. V nedeľu rodiny z Ružomberka dochádzali na spoločné zhromaždenia do Liptovského Mikuláša. Po postavení rodinného domu rodiny Žugecovej a Makónyiovej bolo stretávanie cca 15 rodín v rokoch 1980-1988 v upravených suterénnych priestoroch ich domu.

V roku 1986 bol zakúpený rodinný dom na ul. Februárového víťazstva 18 (dnes Antona Bernoláka) za účelom samostatného stretávania sa. V tom období dom nemohla vlastniť cirkev a tak dom bol zakúpený na meno Kláry Glembovej – Kondačovej, ktorá najskôr sama a neskôr aj s manželom bola správcom – domovníkom objektu. Po stavebných úpravách v roku 1987-1988 bytu aj spoločných priestorov pre stretávanie sa zboru, začiatkom roku 1988 bol získaný súhlas od cirkevného tajomníka v Lipt. Mikuláši k stretávaniu na ul. Februárového víťazstva 18. Následne začiatkom roku 1989 došlo aj k povoleniu cirkevným tajomníkom na zmenu domu z fyzickej osoby na cirkev BJB. Koncom 80-tych rokov sa v Ružomberku začalo samostatné stretávanie aj v nedeľu. Najskôr to bolo 1x, neskôr 2x za mesiac a od roku 1991 sa okrem utorka začali aj pravidelné nedeľné zhromaždenia.

V roku 1989-1990 sa uskutočnili stavebné úpravy ateliéru pre ďalšie zborové aktivity (dnešný klub). V roku 1991-1992 sa pripravoval projekt pre územné a stavebné povolenie : „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zborového domu“. V apríli 1992 sa začalo so stavebnými prácami na zborovom dome. Stretávanie zboru bolo na určitý čas presťahované do „ateliéru“. Koncom roku 1992 po odchode kazateľa zboru Vavrišovo, Pavla Hanesa do práce na vytvorení školy KETM v B. Bystrici, zodpovedným za zbor v Ružomberku sa stal Samuel Makónyi. V tomto období vypomáhal v duchovnej službe v našej stanici br. Ferianc, ktorý začal aj s prácou vo väznici. V septembri 1993 došlo ku kolaudácii 1. etapy – zborových priestorov. 26.9.1993 bolo prvé zhromaždenie v novej modlitebni. V tomto období mal zbor viac než 20 rodín, či jednotlivcov s počtom 64 členov. V roku 1994-1995 bol kazateľom liptovských zborov br. Pavol Rataj. Prvý krst v Ružomberku sa uskutočnil 25.6.1995 v miestnej plavárni, keď do vody bolo ponorených 7 členov zboru. 22.10.1995 pri príležitosti slávnosti vďakyvzdania v Ružomberku sa uskutočnila aj rozlúčka br. kazateľa Rataja. V tomto období sa na 1. podlaží dokončoval aj byt pre duchovného pracovníka. V roku 1996 do tejto služby ako misijný pracovník zboru vstúpil br. Miroslav Ferenčík, keď spolu s rodinou sa prisťahovali z Kanady. Prvá svadba v našom zbore sa uskutočnila 31.8.1996.

1. novembra 1996 na Liptove vznikli 3 samostatné zbory (Vavrišovo, Lipt. Mikuláš a Ružomberok). Koncom roka 1997 odišiel br. Miroslav Ferenčík spolu s rodinou späť do Kanady. Následne zodpovedným za zbor v Ružomberku sa stal Július Šramo. V období 1998-1999 v duchovnej službe v našom zbore vypomáhali kazatelia na dôchodku Július Kremský a Július Stupka, ktorý sa presťahoval z Klenovca do Vavrišova.

V lete 1999 po absolvovaní školy KETM v Banskej Bystrici a po našom oslovení zboru sa duchovnej služby v našom zbore ujal br. kazateľ Tomáš Kohút. V júni 2000 bol Tomáš Kohút ordinovaný za plnoprávneho kazateľa. Od leta 2000 začala partnerská spolupráca v misijnej oblasti nášho zboru s FBC Richmond, ktorá trvá až doteraz. V lete 2005 br. kazateľ Tomáš Kohút po oslovení zborom Lučenec sa presťahoval s rodinou do tohto zboru. Zodpovedným za správu zboru v Ružomberku prevzal opäť na 1 rok Július Šramo. V lete 2006 po oslovení nášho zboru, sa duchovnej služby v našom zbore ujal br. kazateľ Igor Čonka, ktorý prišiel spolu s manželkou do nášho zboru z kazateľskej služby v zbore Komárno. Inštalácia br. kazateľa Igora Čonku v našom zbore sa uskutočnila 22.10.2006. V tomto čase sa uskutočnili stavebné úpravy klubu pre viacúčelové stretnutia nášho zboru. Toho času má zbor BJB v Ružomberku 50 členov.