Vedenie cirkevného zboru

Vedenie cirkevného zboru

Najvyšší rozhodovací orgán cirkevného zboru:

Zborové zhromaždenie. 
– cirkevný zbor prijíma zásadné rozhodnutia na stretnutí všetkých členov cirkevného zboru – zborovom zhromaždení. Toto stretnutie má pravidelné intervaly, mimoriadne sa vykonáva na žiadosť člena cirkevného zboru alebo rozhodnutím staršovstva. 

Staršovstvo (presbytérium)
– niektoré rozhodovacie kompetencie sú zo zborového zhromaždenia presunuté na starštvstvo (po grécky: presbytérium). 
– staršovstvo je zároveň výkonným orgánom, keď vykonáva rozhodnutia zborového zhromaždenia. 
– staršovstvo má základné úlohy definované biblicky. Jeho úlohou je zabezpečiť v cirkevnom zbore ohlasovanie evanjelia a pastoráciu. 

Členovia staršovstva:
Július Šramo (predseda staršovstva, ruzomberok@baptist.sk)
Milan Rajský (člen staršovstva)
Miloš Makónyi (člen staršovstva)
Pavel Šrankota (člen staršovstva)

Kazateľ
Miloš Masarik (+421915266365; ruzomberok@baptist.sk)