Posts by bjbadmin

Posts by bjbadmin

Martin Luther King

Martin Luther King bol americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Postgraduálne štúdium a titul PhD získal v roku 1955 zo systematickej teológie na univerzite v Bostone.       V rokoch 1957 – 1967 obdržal rad čestných doktorátov…

Ako sa rozumie slobode svedomia u baptistov?

Baptisti počas celej svojej histórie vyzývali svetskú vrchnosť, aby zachovávala slobodu svedomia, vrátane slobody náboženského presvedčenia a zhromažďovania sa. Zároveň povzbudzujú k duchovnej slobode vo svojich zboroch. Základnú duchovnú jednotu nevidia v uniformite vonkajších prejavov života viery, ale v záväznej poslušnosti voči Ježišovi Kristovi. 

Prečo robia baptisti misiu?

Baptisti vyznávajú, že každý kresťan má byť misionárom. Je Kristom povolaný svedčiť iným o svojej viere a aktívne sa podieľať na šírení Kristovho evanjelia po celom svete. Misiu chápu ako evanjelizáciu spojenú so sociálnou starostlivosťou. Božiu lásku ľudstvu vyjadrujú aj záujmom o potreby ľudí. Každý člen zboru je nejakým spôsobom pozvaný do univerzálnej spasiteľnej…

Majú baptisti kňazov?

Všetci veriaci sú povolaní k tomu, aby slúžili Kristovi v jeho cirkvi i vo svete. Pre túto úlohu Duch Svätý rozdeľuje dary všetkému ľudu Božiemu. Baptisti veria, že cirkvi Boh udeľuje plnosť svojich darov a veriacim sú zverené na vyučovanie, evanjelizáciu, pastoračnú činnosť, službu slovom, poznanie, modlitbu, uzdravovanie, pohostinnosť a iné. Uvedené dary slúžia na…

Akú majú baptisti Bibliu?

Baptisti uznávajú Písma Starej a Novej zmluvy ako zásadnú autoritu pre poznanie Božieho zjavenia sa v Kristu. Baptisti veria, že Boh prehovoril vo svojom Slove prostredníctvom ľudských bytostí skrze Písmo, ktoré je inšpirované Jeho Duchom. Preto Písmo nazývajú Slovom Božím. „Slovom, ktoré sa stalo telom“, je Ježiš Kristus. Všetko učenie, formulácia…

Veria baptisti v Ježiša?

Baptisti veria, že každý kresťan potvrdzuje svoju vlastnú vieru v Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána osobným životom z viery a v neustálom pokání voči Bohu zveruje obnovu svojho života pôsobeniu Ducha Svätého. Taká skúsenosť viery vedie k radikálnemu učeníctvu, ktoré odráža spôsob života Ježiša Krista a formuje etiku i konanie nielen v cirkvi, ale aj v spoločnosti.…

V akého Boha veria baptisti?

Baptisti sa chápu ako časť pokračujúceho prúdu kresťanskej pravdy a vyznavačskej viery, ktorý siaha do biblických čias. Teologické zdroje a historický pôvod svojich zborov sledujú až do obdobia reformácie v Európe a sú vďační za to, že v tých časoch bol obnovený biblický princíp zvrchovanosti Písiem a ospravedlnenia hriešnika iba z milosti Božej skrze vieru.  Prvé…

Prečo nie sme katolíci?

Prečo nie sme katolíci? Dnes oprávnené túžia tisícky ľudí po reforme katolíckej cirkvi (hovoríme najmä o rímskokatolíckej cirkvi). Skutočnosť, že kňazi sú oddelenou vrstvou cirkvi, ktorá žije v celibáte, je prekonaným omylom. Podobne to, že by len oni mohli sprostredkovať odpustenie hriechov, alebo vysluhovať Večeru Pánovu. Pápež ako niekto, kto by mohol vystupovať na…