Autor bjbadmin

 • Martin Luther King

  Martin Luther King

  Martin Luther King bol americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Postgraduálne štúdium a titul PhD získal v roku 1955 zo systematickej teológie na univerzite v Bostone.  V rokoch 1957 – 1967 obdržal rad čestných doktorátov z univerzít po celom svete. 18. júna 1953 sa oženil s Correttou Scottovou. Mali spolu štyri deti. King organizoval a viedol protestné pochody afroamerických obyvateľov za právo…

 • Ako je to s baptistami a odlukou cirkvi od štátu?

  Radikálne poňatá viera v Kristovo panstvo vo svete a záujem o náboženskú slobodu viedli už v reformačných časoch baptistov k postoju, že štát by nemal mať žiadnu moc zákonne rozhodovať o záležitostiach náboženského presvedčenia a rovnako by nemal mať žiadny podiel na spravovaní zboru. Sú za rovnosť všetkých náboženských spoločenstiev i všetkých občanov v štáte.…

 • Ako sa rozumie slobode svedomia u baptistov?

  Baptisti počas celej svojej histórie vyzývali svetskú vrchnosť, aby zachovávala slobodu svedomia, vrátane slobody náboženského presvedčenia a zhromažďovania sa. Zároveň povzbudzujú k duchovnej slobode vo svojich zboroch. Základnú duchovnú jednotu nevidia v uniformite vonkajších prejavov života viery, ale v záväznej poslušnosti voči Ježišovi Kristovi. 

 • Prečo robia baptisti misiu?

  Baptisti vyznávajú, že každý kresťan má byť misionárom. Je Kristom povolaný svedčiť iným o svojej viere a aktívne sa podieľať na šírení Kristovho evanjelia po celom svete. Misiu chápu ako evanjelizáciu spojenú so sociálnou starostlivosťou. Božiu lásku ľudstvu vyjadrujú aj záujmom o potreby ľudí. Každý člen zboru je nejakým spôsobom pozvaný do univerzálnej spasiteľnej akcie…

 • Majú baptisti kňazov?

  Všetci veriaci sú povolaní k tomu, aby slúžili Kristovi v jeho cirkvi i vo svete. Pre túto úlohu Duch Svätý rozdeľuje dary všetkému ľudu Božiemu. Baptisti veria, že cirkvi Boh udeľuje plnosť svojich darov a veriacim sú zverené na vyučovanie, evanjelizáciu, pastoračnú činnosť, službu slovom, poznanie, modlitbu, uzdravovanie, pohostinnosť a iné. Uvedené dary slúžia na…

 • Sú baptisti cirkev? Aký je ich vzťah k ostatným cirkvám?

  Baptisti chápu cirkev ako spoločenstvo veriacich pri Večeri Pánovej, spoločenstvo veriacich praktizujúce krst. Baptisti chápu, že cirkev pozostáva z veriacich, ktorí sa zaviazali Bohu a jeden druhému spoločne oslavovať a pracovať pre Pána. Veria, že patria k vyvolenému Božiemu ľudu a že kdekoľvek sa zhromaždia v Jeho mene, tvoria časť viditeľného tela Kristovho. K tomuto…

 • Akú majú baptisti Bibliu?

  Baptisti uznávajú Písma Starej a Novej zmluvy ako zásadnú autoritu pre poznanie Božieho zjavenia sa v Kristu. Baptisti veria, že Boh prehovoril vo svojom Slove prostredníctvom ľudských bytostí skrze Písmo, ktoré je inšpirované Jeho Duchom. Preto Písmo nazývajú Slovom Božím. „Slovom, ktoré sa stalo telom“, je Ježiš Kristus. Všetko učenie, formulácia dogmatiky a vierovyznania, prístup k tradícii…

 • Veria baptisti v Ježiša?

  Baptisti veria, že každý kresťan potvrdzuje svoju vlastnú vieru v Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána osobným životom z viery a v neustálom pokání voči Bohu zveruje obnovu svojho života pôsobeniu Ducha Svätého. Taká skúsenosť viery vedie k radikálnemu učeníctvu, ktoré odráža spôsob života Ježiša Krista a formuje etiku i konanie nielen v cirkvi, ale…

 • V akého Boha veria baptisti?

  Baptisti sa chápu ako časť pokračujúceho prúdu kresťanskej pravdy a vyznavačskej viery, ktorý siaha do biblických čias. Teologické zdroje a historický pôvod svojich zborov sledujú až do obdobia reformácie v Európe a sú vďační za to, že v tých časoch bol obnovený biblický princíp zvrchovanosti Písiem a ospravedlnenia hriešnika iba z milosti Božej skrze vieru. …

 • Prečo „bratská jednota“?

  Prečo „bratská jednota“? Tiež to nie je dlhý príbeh… aj keď začína okolo roku 1850. Vtedy si prví murári doviezli domov na Slovensko baptistické vieroučné zásady zo svojich fušiek vo Viedni a Budapešti. Hoci sa s takýmto kresťanským zmýšľaním predtým doma nestretli, uvedomili si, že historicky toto zmýšľanie patrí do našej oblasti. Jednota bratská, alebo…